Betaseron® (interferon beta-1b)

Authorization form

Optimized (05/2020)