Betaseron® (interferon beta-1b)

Authorization form

Optimized (07/2019)